МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2000  № 32/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2000 р.
за № 458/4679

Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 50/5 від 03.09.2001
№ 56/5 від 11.10.2001
№ 102/5 від 25.11.2002
№ 56/5 від 02.07.2004
№ 34/5 від 12.04.2005
№ 70/5 від 23.08.2006
№ 592/5 від 02.08.2007
№ 1055/5 від 25.06.2008
№ 884/5 від 15.05.2013
№ 2147/5 від 19.12.2014
№ 702/5 від 15.05.2015
№ 1129/5 від 18.04.2016
№ 1676/5 від 31.05.2018
№ 2463/5 від 07.08.2019
№ 3263/5 від 25.10.2019
№ 420/5 від 05.02.2020
№ 740/5 від 02.03.2020
№ 1274/5 від 07.04.2021}

Відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (із змінами), НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007}

1. Затвердити Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, що додається.

2. Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, довести до відома управлінь юстиції, Уповноваженого Представника Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за списком), а також структурних підрозділів Мін'юсту, які займаються підготовкою нормативно-правових актів Міністерства.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3263/5 від 25.10.2019}

3. Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.99 р. № 8/5 "Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів" (державний реєстр № 54/3347 від 29.01.99 р.) вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Л.М. Горбунову.

В.о. Міністра

Б.С. Стичинський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
31.07.2000 № 32/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 15.05.2013 № 884/5)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2000 р.
за № 458/4679

ПОРЯДОК
скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру

{У тексті Порядку слова «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі» замінено словами «міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України» згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3263/5 від 25.10.2019}

{У тексті Порядку слова «орган, що видав нормативно-правовий акт» в усіх відмінках замінено словами «суб’єкт нормотворення» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (далі - Положення).

2. Цей Порядок визначає процедуру скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади (далі - скасування рішення про державну реєстрацію), дату виключення з державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади (далі - державний реєстр) нормативно-правового акта, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, опублікування рішення про скасування державної реєстрації, оскарження скасування рішення про державну реєстрацію.

3. Скасування рішення про державну реєстрацію застосовується до нормативно-правових актів, які пройшли державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України або його територіальних органах, а також зареєстрованих нормативно-правових актів, визнаних судом протиправними (незаконними чи такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили) та нечинними повністю або в окремій його частині.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2147/5 від 19.12.2014, № 420/5 від 05.02.2020}

4. Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта є:

4.1. Виявлення обставин, що не були відомі органу державної реєстрації під час реєстрації нормативно-правового акта.

4.2. Набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта протиправним (незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили) та нечинним повністю або в окремій його частині.

{Підпункт 4.2 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

4.3. Одержання повідомлення від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частині першій статті 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», або про припинення дії регуляторного нормативно-правового акта або окремих його положень відповідно до статті 28 цього Закону.

4.4. Висновок Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України, міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, районних, районних у містах Києві та Севастополі про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини.

{Підпункт 4.4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 702/5 від 15.05.2015, № 1129/5 від 18.04.2016, № 1676/5 від 31.05.2018, № 420/5 від 05.02.2020}

4.5. Виявлення порушень або недотримання вимог абзацу чотирнадцятого пункту 13, пункту 16 Положення суб’єктом нормотворення.

{Підпункт 4.5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1274/5 від 07.04.2021}

4.6. Подання органу державної реєстрації копії документа про скасування нормативно-правового акта, прийнятого суб’єктом нормотворення виключно без дотримання вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності (зокрема правил нормопроєктувальної техніки).

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4.6 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1274/5 від 07.04.2021}

4.7. Інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

5. Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта здійснює орган державної реєстрації, який здійснив державну реєстрацію цього акта.

У разі надходження до Міністерства юстиції України скарги на нормативно-правовий акт, зареєстрований територіальним органом Міністерства юстиції України, або в разі виявлення Міністерством юстиції України під час перевірки зареєстрованого територіальним органом Міністерства юстиції України нормативно-правового акта, що суперечить чинному законодавству, Міністерство юстиції України має право скасувати рішення про державну реєстрацію такого акта за встановленою цим Порядком процедурою.

Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта здійснюється незалежно від часу його державної реєстрації.

6. Перегляд зареєстрованого нормативно-правового акта з метою скасування рішення про його державну реєстрацію здійснюється органом державної реєстрації у разі надходження пропозицій від органів виконавчої влади, інших юридичних осіб, громадян та з власної ініціативи.

При надходженні пропозицій орган державної реєстрації їх аналізує, здійснює перегляд нормативно-правового акта, щодо якого надійшла пропозиція, на відповідність чинному законодавству станом на дату перегляду та приймає відповідне рішення залежно від результатів перегляду.

Зазначена вимога не поширюється на випадки одержання повідомлення від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частині першій статті 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», або про припинення дії регуляторного нормативно-правового акта або окремих його положень відповідно до статті 28 цього Закону.

7. У разі виникнення обставин, зазначених у підпунктах 4.1, 4.4, 4.5 пункту 4 цього Порядку, орган державної реєстрації попередньо письмово інформує суб’єкт нормотворення про такі обставини та необхідність у 5-денний строк внести до нього зміни або визнати його таким, що втратив чинність, і відповідний нормативно-правовий акт у цей самий строк подати на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

У разі виникнення обставин, зазначених у підпункті 4.2 пункту 4 цього Порядку, орган державної реєстрації попередньо письмово інформує суб’єкт нормотворення про необхідність у 5-денний строк внести до нього зміни або скасувати його і відповідний нормативно-правовий акт у цей самий строк подати на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

У разі виникнення обставин, зазначених у підпункті 4.3 пункту 4 цього Порядку, орган державної реєстрації письмово інформує суб’єкта нормотворення про такі обставини та вживає відповідних заходів згідно з вимогами частини третьої статті 25 та частини дев’ятої статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

{Пункт 7 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

Якщо під час перегляду виявлено, що зареєстрований нормативно-правовий акт видано суб'єктом нормотворення з порушенням законодавства, зокрема з перевищенням компетенції, рішення про державну реєстрацію такого акта може бути скасовано органом державної реєстрації без дотримання процедури, передбаченої абзацом першим цього пункту.

8. При невиконанні суб’єктом нормотворення вимог органу державної реєстрації, зазначених в абзацах першому та другому пункту 7 цього Порядку, орган державної реєстрації скасовує рішення про державну реєстрацію цього нормативно-правового акта.

9. Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта оформлюється наказом органу державної реєстрації. У преамбулі наказу вказується підпункт пункту 17 Положення, який став підставою для скасування рішення про державну реєстрацію, у розпорядчій частині наказу викладається рішення органу державної реєстрації. Наказ про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта готується на кожний нормативно-правовий акт окремо.

До наказу додається висновок про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта (далі - Висновок) (додаток 1) з викладенням підстав скасування, який підписується виконавцем та начальником відповідного відділу (згідно з розподілом обов’язків в Управлінні державної реєстрації нормативно-правових актів),  начальником цього Управління, погоджується директором Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України і затверджується заступником Міністра (згідно з розподілом обов’язків) або виконавцем та відповідними уповноваженими посадовими особами територіального органу Міністерства юстиції України згідно з розподілом обов’язків.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1676/5 від 31.05.2018, № 420/5 від 05.02.2020}

У разі скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта та розпорядчого документа, яким він затверджений, у Висновку зазначаються реквізити нормативно-правового акта та розпорядчого документа, рішення про державну реєстрацію яких скасовується.

10. Висновок обліковується органом державної реєстрації у журналі обліку скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів (додаток 2) за датою підписання наказу про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта, відповідно до чого йому присвоюється номер, що складається з двох частин: число перед дробом - це порядковий номер, що починається з 1 січня кожного року; після дробу - це номер, що означає загальну кількість нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано протягом усього періоду діяльності.

{Пункт 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 740/5 від 02.03.2020}

11. Повідомлення про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта разом із засвідченою в порядку, установленому законодавством з питань документування управлінської діяльності, копією наказу про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта наступного робочого дня надсилається відповідному суб’єкту нормотворення.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

12. Суб’єкт нормотворення або його правонаступник чи інший суб’єкт, до якого перейшли нормотворчі повноваження з відповідних питань, має право протягом десяти календарних днів після отримання повідомлення про скасування рішення про його державну реєстрацію звернутися до Міністра юстиції України із заявою про перегляд такого рішення з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днів.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

Рішення міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України може бути оскаржено до Міністерства юстиції України з дотриманням зазначеного десятиденного строку.

{Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 702/5 від 15.05.2015, № 1129/5 від 18.04.2016}

Крім того, рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта може бути оскаржено до суду.

13. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після підписання наказу про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта, а в разі звернення до Міністра юстиції України із заявою про його перегляд або оскарження рішення про скасування державної реєстрації до Міністерства юстиції України - з дня підтвердження прийнятого рішення Міністром юстиції України або отримання відповідного висновку Міністерства юстиції України.

Про виключення нормативно-правового акта з державного реєстру наступного робочого дня повідомляється суб’єкт нормотворення та особа, яка внесла пропозицію щодо скасування рішення про державну реєстрацію.

{Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

14. Якщо за результатами розгляду заяви (скарги) рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта Міністром юстиції України (Міністерством юстиції України) буде визнано неправомірним або до виключення нормативно-правового акта з державного реєстру виникнуть нові обставини, які унеможливлять існування підстави для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта, скасування рішення про державну реєстрацію анулюється. Анулювання оформлюється наказом органу державної реєстрації. У преамбулі наказу вказується підстава для анулювання скасування рішення про державну реєстрацію, у розпорядчій частині наказу викладається рішення органу державної реєстрації. Наказ про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта готується щодо кожного нормативно-правового акта окремо.

До наказу додається висновок про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта (додаток 3) з викладенням підстав анулювання, який підписується виконавцем та начальником відповідного відділу (згідно з розподілом обов’язків в Управлінні державної реєстрації нормативно-правових актів), начальником цього Управління, погоджується директором Департаменту реєстрації та систематизації правових актів Міністерства юстиції України і затверджується заступником Міністра (згідно з розподілом обов’язків) або виконавцем та відповідними уповноваженими посадовими особами територіального органу Міністерства юстиції України згідно з розподілом обов’язків.

{Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1676/5 від 31.05.2018, № 420/5 від 05.02.2020, № 740/5 від 02.03.2020}

{Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 740/5 від 02.03.2020}

{Абзац четвертий пункту 14 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 740/5 від 02.03.2020}

У журналі обліку скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів (графа «Примітка») робиться відповідна відмітка з одночасним присвоєнням висновку про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта порядкового номера за датою підписання наказу про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта.

Про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта орган державної реєстрації наступного робочого дня письмово повідомляє суб’єкт нормотворення, та особу, яка внесла пропозицію щодо скасування рішення про державну реєстрацію.

Повідомлення про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта та/або повідомлення про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта орган державної реєстрації може надіслати суб’єкту нормотворення через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

{Пункт доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1676/5 від 31.05.2018}

15. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, не є чинним з дня його виключення з державного реєстру, крім випадків визнання судом нормативно-правових актів протиправними (незаконними чи такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили) та нечинними повністю або в окремій його частині.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

16. Після виключення нормативно-правового акта з державного реєстру наказ Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта опубліковується в «Офіційному віснику України», а наказ територіального органу Міністерства юстиції України оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації.

У супровідному листі, з яким наказ про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта передається для опублікування, указується дата виключення нормативно-правового акта з державного реєстру. Зазначена інформація разом з наказом про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта оприлюднюється в «Офіційному віснику України».

17. Якщо рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта буде визнано протиправним судом, орган державної реєстрації виконує таке судове рішення відповідно до статті 372 Кодексу адміністративного судочинства України.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

18. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню суб’єктом нормотворення, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 420/5 від 05.02.2020}

Копія відповідного розпорядчого документа направляється до органу державної реєстрації протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта. Такий розпорядчий документ не повинен містити правових норм.

19. Територіальні органи Міністерства юстиції України зобов'язані повідомляти Міністерство юстиції про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та виключення їх з державного реєстру протягом 3 днів з дня виключення (з наданням копій наказу та висновку).

{Порядок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 884/5 від 15.05.2013}

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н.А. ЖелезнякДодаток 1
до Порядку скасування рішення
про державну реєстрацію
нормативно-правових актів,
занесених до державного реєстру
(пункт 9)

ВИСНОВОК
про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту № 56/5 від 02.07.2004; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 34/5 від 12.04.2005, № 592/5 від 02.08.2007, № 884/5 від 15.05.2013, № 1676/5 від 31.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2463/5 від 07.08.2019, № 420/5 від 05.02.2020}Додаток 2
до Порядку скасування рішення
про державну реєстрацію
нормативно-правових актів,
занесених до державного реєстру

ЖУРНАЛ
обліку скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів

№ з/п

Дата надходження звернення та орган, що звернувся з пропозицією про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта, чи дата початку розгляду з власної ініціативи

Назва, дата, номер та орган, який видав нормативно-правовий акт, реєстрація якого скасована

Дата й номер державної реєстрації нормативно-правового акта, що скасований

Дата й номер висновку та ким скасовано рішення про державну реєстрацію

Примітки

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін'юсту № 56/5 від 02.07.2004, № 34/5 від 12.04.2005; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 884/5 від 15.05.2013}


{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 740/5 від 02.03.2020}Додаток 3
до Порядку скасування рішення
про державну реєстрацію
нормативно-правових актів,
занесених до державного реєстру
(пункт 14)

ВИСНОВОК
про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

{Порядок доповнено Додатком згідно з Наказом Мін'юсту № 34/5 від 12.04.2005, в редакції Наказів Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007, № 884/5 від 15.05.2013, № 1676/5 від 31.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2463/5 від 07.08.2019, № 420/5 від 05.02.2020}


{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 740/5 від 02.03.2020}