У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 419/2019 ( 419/2019 ) від 20.06.2019 }
Про затвердження Положення
про Державну виконавчу службу України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 229/2012 ( 229/2012 ) від 30.03.2012 }

1. Затвердити Положення про Державну виконавчу службу України
(додається).
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
вирішити питання розміщення та матеріально-технічного
забезпечення Державної виконавчої служби України;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 квітня 2011 року
N 385/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 385/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну виконавчу службу України

1. Державна виконавча служба України (ДВС України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої
влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері
організації примусового виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб) (далі - виконання рішень) відповідно до законів.
2. ДВС України у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України,
іншими актами законодавства України, дорученнями Президента
України та Міністра юстиції України.
3. Основними завданнями ДВС України є:
1) реалізація державної політики у сфері організації
примусового виконання рішень;
2) внесення пропозицій щодо формування державної політики у
сфері виконання рішень;
3) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого
виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;
4) здійснення освітньо-роз'яснювальної роботи з питань
виконання рішень.
4. ДВС України відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує у межах своїх повноважень виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, додержання прав і свобод
людини та громадянина, здійснює контроль за їх реалізацією;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств
та в установленому порядку подає їх Міністру юстиції України;
3) забезпечує здійснення державними виконавцями заходів
примусового виконання рішень, передбачених законами;
4) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і
реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про
боржників, їхнє майно та кошти;
5) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень;
6) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням
законодавства про виконавче провадження, правильністю,
своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними
виконавцями;
7) здійснює аналітичне, інформаційне та методологічне
забезпечення роботи структурних підрозділів територіальних органів
Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС
України;
8) організовує ведення обліково-статистичної звітності та
аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;
9) надає роз'яснення та рекомендації державним виконавцям з
питань примусового виконання рішень;
10) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з
питань, пов'язаних із діяльністю ДВС України, структурних
підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;
11) організовує освітньо-роз'яснювальну роботу, в тому числі
в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання її
завдань;
12) здійснює інші повноваження на основі та на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України.
5. ДВС України з метою організації своєї діяльності:
1) організовує роботу державних виконавців, перевіряє їх
діяльність і вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює
керівництво, контроль та перевірку організації роботи структурних
підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;
2) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДВС
України та структурних підрозділах територіальних органів Мін'юсту
України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;
3) здійснює добір кадрів в апарат ДВС України та на керівні
посади в структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту
України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України,
формує кадровий резерв на відповідні посади, бере участь в
організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників апарату ДВС України та структурних
підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, які
забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДВС
України, здійснює контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення
бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
5) здійснює у межах повноважень разом із відповідними
центральними органами виконавчої влади контроль за використанням
державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання
програм, у тому числі міжнародних;
6) забезпечує представництво інтересів ДВС України у судових
та інших органах;
7) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до
встановлених правил;
8) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
апараті ДВС України;
9) здійснює управління об'єктами державної власності;
10) затверджує зразки та описи печаток органів державної
виконавчої служби;
11) організовує роботу щодо соціально-побутового забезпечення
працівників ДВС України, їх соціального захисту.
6. ДВС України для виконання покладених на неї завдань має
право в установленому порядку:
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній
основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади;
2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами.
7. ДВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та
через структурні підрозділи головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст
обласного значення), районних у містах, міжрайонних та
міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію
повноважень ДВС України.
8. ДВС України під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої
влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом
України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами
іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та
організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами,
організаціями.
9. ДВС України у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і
доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
наказів Міністерства юстиції України та доручень Міністра юстиції
України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які
підписує Голова ДВС України.
10. ДВС України очолює Голова, якого призначає на посаду за
поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій
Міністра юстиції України, та звільняє з посади Президент України.
Голова ДВС України:
1) очолює ДВС України, здійснює керівництво її діяльністю,
представляє ДВС України у відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами, організаціями та несе персональну
відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів
України і Міністром юстиції України за виконання покладених на ДВС
України завдань і функцій;
2) вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції
щодо формування державної політики у сфері примусового виконання
рішень та розроблені ДВС України проекти законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України;
3) вносить на розгляд Міністра юстиції України проекти
нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань,
що належать до сфери діяльності ДВС України;
4) забезпечує виконання ДВС України Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів та доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства
юстиції України з питань, що належать до сфери діяльності ДВС
України, та доручень Міністра юстиції України;
5) затверджує за погодженням з Міністром юстиції України
схвалені на засіданні колегії ДВС України річний план роботи ДВС
України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних
цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;
6) звітує перед Міністром юстиції України про виконання
річного плану роботи ДВС України та покладених на неї завдань, про
усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення
перевірок діяльності ДВС України, структурних підрозділів
територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують
реалізацію повноважень ДВС України, а також про притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністрові юстиції України щодо
кандидатур на посади своїх заступників;
8) затверджує за погодженням з Міністром юстиції України
структуру апарату ДВС України;
9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату ДВС
України;
10) здійснює керівництво ДВС України, структурними
підрозділами територіальних органів Мін'юсту України, які
забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, щодо забезпечення
примусового виконання рішень та методичне забезпечення їх
діяльності;
11) погоджує структуру та штатний розпис структурних
підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що
забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, а також положення
про них;
12) вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо
граничної чисельності державних службовців та працівників ДВС
України;
13) вносить Міністру юстиції України подання щодо призначення
на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України; { Підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 229/2012 ( 229/2012 ) від 30.03.2012 }
14) призначає на посади за поданням керівників структурних
підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України:
заступників керівників відповідних структурних підрозділів,
керівників структурних підрозділів примусового виконання рішень
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
керівників структурних підрозділів районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних,
міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію
повноважень ДВС України; { Підпункт 14 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 229/2012 ( 229/2012 ) від 30.03.2012 }
15) звільняє з посад за поданням керівників структурних
підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України,
або керівників відповідних управлінь юстиції:
заступників керівників відповідних структурних підрозділів,
керівників структурних підрозділів примусового виконання рішень
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
керівників структурних підрозділів районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних,
міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію
повноважень ДВС України; { Підпункт 15 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 229/2012 ( 229/2012 ) від 30.03.2012 }
16) вносить Міністру юстиції України подання та погоджує
подання керівників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі щодо заохочення керівників структурних підрозділів
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України; { Підпункт 16 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 229/2012 ( 229/2012 ) від 30.03.2012 }
17) вносить Міністру юстиції України подання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності керівників структурних
підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;
{ Підпункт 17 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 229/2012 ( 229/2012 ) від 30.03.2012 }

18) вирішує за поданням керівників структурних підрозділів
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, або керівників
відповідних головних управлінь юстиції питання щодо заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників
керівників відповідних структурних підрозділів головних управлінь
юстиції та керівників структурних підрозділів примусового
виконання рішень; { Підпункт 18 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 229/2012 ( 229/2012 ) від 30.03.2012 }
19) вирішує за поданням керівників структурних підрозділів
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, або керівників
відповідних районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції питання
щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності
керівників структурних підрозділів районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС
України; { Підпункт 19 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 229/2012 ( 229/2012 ) від 30.03.2012 }
20) забезпечує взаємодію ДВС України із визначеним Міністром
юстиції України структурним підрозділом в апараті Міністерства
юстиції України;
21) забезпечує дотримання встановленого Міністром юстиції
України порядку обміну інформацією між Міністерством юстиції
України та ДВС України та вчасність її подання;
22) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з
Міністром юстиції України керівників і заступників керівників
структурних підрозділів апарату ДВС України, призначає на посади
та звільняє з посад інших державних службовців і працівників
апарату ДВС України.
11. Голова ДВС України має двох заступників, у тому числі
одного першого.
Першого заступника, заступника Голови ДВС України призначає
на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України,
внесеним на підставі пропозицій Голови ДВС України, погоджених із
Міністром юстиції України.
Першого заступника, заступника Голови ДВС України звільняє з
посади Президент України.
12. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції ДВС України, обговорення найважливіших напрямів її
діяльності у ДВС України може утворюватись колегія.
Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного
наказу ДВС України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у ДВС України можуть
утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі
органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних
або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджує Голова ДВС
України.
13. Граничну чисельність державних службовців та працівників
ДВС України затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру апарату ДВС України затверджує її Голова за
погодженням з Міністром юстиції України.
Штатний розпис, кошторис апарату ДВС України затверджує її
Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.
ДВС України є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки,
рахунки в органах Державної казначейської служби України, інші
рахунки для зарахування стягнутих із боржників коштів, у тому
числі валютні.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН