👉 Реестр должников
Минюст

Положение: Координационный совет молодых юристов

Додаток 1
до наказу
Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим
12.02.2013 № 108/01-13

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду молодих юристів Автономної Республіки Крим
при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим

І. Загальні положення.

1.1. Координаційна рада молодих юристів Автономної Республіки Крим при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим (далі — Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в АРК, який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста АРК, координації діяльності, яка пов’язана з підвищенням якості підготовки спеціалістів у галузі права, залучення молодих правників до правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

1.2. Координаційна рада створюється та діє на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

1.3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим за поданням Координаційної ради.

ІІ. Завдання Координаційної ради.

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є:

2.1.1. Надання пропозицій Головному управлінню юстиції щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство» (далі — студенти);

2.1.2. Здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення.

2.2. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1.Сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах; дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;

2.2.2. Організовує висвітлення в засобах масової інформації матеріалів правороз’яснювального характеру;

2.2.3. Організовує конференції, круглі столи, зустрічі, семінари, тренінги, які спрямовані на підвищення рівня правових знань громадян;

2.2.4. Розробляє та поширює правоосвітні методичні матеріали: посібники, буклети, пам’ятки тощо;

2.2.5. Розробляє сценарії рольових ігор, вікторин тощо з правової тематики для подальшого використання в правоосвітній діяльності;

2.2.6. Бере участь у проведенні декад, тижнів та місяців правових знань;

2.2.7. Підтримує правоосвітні програми та проекти молодіжних громадських організацій, зокрема проекти, які спрямовані на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді;

2.2.8. Приймає участь в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності;

2.2.9. Розробляє та пропонує до впровадження спеціальні правоосвітні курси для школярів різних вікових груп;

2.2.10. Вивчає та поширює позитивний досвід організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах (за згодою відповідних органів виконавчої влади);

2.2.11. Залучає студентську правничу молодь до обговорення питань розвитку професії юриста;

2.2.12. Надає пропозиції органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів на державній службі та за фахом;

2.2.13. Підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову роботу молодих юристів у сфері українського, порівняльного та міжнародного права;

2.2.14. Налагоджує за підтримки Головного управління юстиції співпрацю з юридичними навчальними закладами, громадськими інституціями та організаціями;

2.2.15. Спрямовує зусилля на модернізацію процесу проходження виробничої та переддипломної практики студентів-правників;

2.2.16. Підтримує ініціативу розширення мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування, як базових структур для проходження курсів з практичного права;

2.2.17. Підтримує ініціативу створення постійно діючих правових студентських дискусійних клубів під егідою Координаційної ради;

2.2.18. Сприяє працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в республіканських та місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях.

ІІІ. Склад і структура Координаційної ради.

3.1. До складу Координаційної ради входять представники об’єднань молодих юристів та об’єднань студентів, молоді юристи-науковці і практики, викладачі права, студенти, співробітники юридичних клінік, адвокати (далі члени Координаційної ради).

3.2. Склад Координаційної ради формується за пропозиціями громадських об’єднань, вищих навчальних закладів та за власною ініціативою осіб, діяльність яких спрямована на підвищення рівня правових знань населення, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права.

3.3. Основними критеріями відбору кандидатів до членів Ради є: бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права; надання конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в розвиток професії юриста в рамках діяльності Координаційної ради.

Перевага надається кандидатам, які мають найбільше напрацювань у напрямку підвищення рівня правових знань населення та опікуються питанням якісної підготовки юридичних кадрів.

3.4. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим. Проведення установчого засідання Координаційної ради здійснюється після затвердження персонального складу Координаційної ради.

3.5 Включення до затвердженого Головним управлінням юстиції складу Координаційної ради нових членів та припинення членства здійснюються відповідно до рішення Координаційної ради за поданням голови Координаційної ради.

3.6. Голова Координаційної ради обирається та переобирається з числа членів Координаційної ради шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова Координаційної ради має трьох заступників з числа членів Координаційної ради, кожен з яких відповідальний за певний напрямок діяльності. Заступники голови Координаційної ради та її секретар обираються та переобираються шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова та його заступники у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні Координаційній раді.

3.7. Для належної організації роботи Координаційної ради в її складі створюються три сектори: сектор правоосвітньої та правовиховної роботи; сектор взаємодії з засобами масової інформації та сектор з роботи в правовій громадській приймальні.

3.8. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює секретар, порядок роботи якого визначається Координаційною радою.

ІV. Повноваження членів Координаційної ради.

4.1. Голова Координаційної ради:

4.1.1. Організовує проведення та головує на засіданнях, представляє Координаційну раду в період між її засіданнями;

4.1.2. За рішенням Координаційної ради подає пропозиції начальнику Головного управління юстиції щодо внесення змін до її складу;

4.1.3. Підписує план роботи Координаційної ради та контролює хід його виконання;

4.1.4. Підписує рішення Координаційної ради, схвалені на засіданнях;

4.1.5. Визначає пріоритети в діяльності Координаційної ради;

4.1.6. Погоджує розроблені Координаційною радою проекти з визначених напрямків діяльності;

4.1.7. За дорученням Координаційної ради звертається з клопотанням до начальника Головного управління юстиції щодо проходження стажування студентів та молодих юристів на базі Головного управління юстиції.

4.2. Заступники Голови Координаційної ради:

4.2.1. Координують діяльність Координаційної ради з відповідних напрямів діяльності за дорученням голови Координаційної ради;

4.2.2. Узгоджують та спрямовують діяльність секторів Координаційної ради;

4.2.3. Попередньо розглядають узагальнені матеріали секторів Координаційної ради;

4.2.4. Беруть участь в організації та проведенні засідань і форумів Координаційної ради;

4.2.5. Вносять пропозиції до плану роботи Координаційної ради та поетапно контролюють хід його виконання з відповідних напрямів діяльності.

4.3. Члени Координаційної ради:

4.3.1. Беруть участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради, формуванні плану роботи, обговоренні питань, винесених на її розгляд.

4.3.2. Вносять пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Координаційної ради, а також пропозиції з питань, які обговорюються;

4.3.3. Ініціюють залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та розв’язання питань, що розглядаються на засіданнях Координаційної ради;

4.3.4. Безпосередньо та із залученням фахівців відповідних галузей реалізують завдання, поставлені перед Координаційною радою, виконують в межах компетенції план роботи.

V. Організація роботи Координаційної ради.

5.1. Установче засідання Координаційної ради відкриває начальник головного управління юстиції.

5.2. Діяльність Координаційної ради планується відповідно до напрямків діяльності з визначенням конкретних виконавців та термінів виконання. План роботи схвалюється на засіданні Координаційної ради та підписується головою і є обов’язковим для виконання членами Координаційної ради.

Сектори планують свою діяльність на основі плану роботи, затвердженого Координаційною радою.

5.3. План роботи Координаційної ради складається з двох частин: методична робота та організаційні питання. Методична робота складається з переліку заходів, які необхідно реалізувати членам Координаційної ради. Організаційні питання включають перелік засідань, на яких планується розглянути питання діяльності Координаційної ради. Відповідальним за реалізацію організаційної частини плану роботи є голова Координаційної ради.

5.4. Для реалізації своїх завдань Координаційна рада може отримувати в установленому порядку від головного управління юстиції інформаційні, аналітичні та інші матеріали з питань, що належать до компетенції Головного управління юстиції.

5.5. Діяльність Координаційної ради забезпечується шляхом реалізації плану роботи, організації та проведення форумів, засідань, інших заходів з питань діяльності Координаційної ради.

5.6. Засідання Координаційної ради є формою роботи, яка спрямована на визначення пріоритетів та перспектив у роботі, підбиття підсумків діяльності, формування першочергових завдань.

5.7. Порядок денний та періодичність засідань Координаційної ради визначається планом роботи. Головує на засіданнях голова Координаційної ради, за його відсутності — один із заступників голови. Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини від її складу.

5.8. Рішення Координаційної ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформлюються протоколом.

Протокол кожного засідання складає секретар Координаційної ради. Протокол підписують голова та секретар Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

5.9. У засіданнях та заходах Координаційної ради можуть брати участь працівники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.

5.10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.